Regulamin Sprzedaży

§ 1 – Definicje
§ 2 – Zakres obowiązywania
§ 3 – Uzyskanie statusu Sprzedawcy na ANIMALOVER
§ 4 – Prawo do odstąpienia Umowy / Usunięcie konta
§ 5 – Umieszczanie ofert w Serwisie Animalover / Dodawanie produktów
§ 6 – Opłaty
§ 7 – Wypłacanie należności i faktury
§ 8 – Obowiązki Sprzedawcy
§ 9 – Obowiązki Administratora
§ 10 – Prawo autorskie / licencje
§ 11 – Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora
§ 12 – Sankcje
§ 13 – Zmiany w regulaminie
§ 14 – Postanowienia końcowe

Administrator i właściciel:

ANDRYJOWICZ IT
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 64a
02-495 Warszawa
NIP: 771-252-87-35

(dalej określany jako “Administrator Animalover”)

§ 1 – Definicje

Administrator Animalover – zwany również jako “Administrator serwisu”, ANDRYJOWICZ IT, ul. Żołnierzy II Armii WP 64a, 02-495 Warszawa, osoba zarządzająca serwisem Animalover, oraz pośrednicząca w zawieraniu umów pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi;
Serwis Animalover – zwany również jako “Animalover” lub “Platforma sprzedażowa”, platforma sprzedażowa znajdująca się pod adresem www.animalover.pl;
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w serwisie Animalover, sprzedająca swoje wyroby innym użytkownikom na stronie www.animalover.pl;
Kupujący – zwany również jako “Klient”, osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupów poprzez serwis Animalover;
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu Animalover;
Organizacja – Fundacja, Stowarzyszenie lub inna jednostka o działalności charytatywnej;
Platforma Sprzedażowa – serwis Animalover;
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu Animalover;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz 459.), zawierana w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, za pośrednictwem Serwisu Animalover;
Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu Animalover;
Prowizja – opłata stanowiąca formę wynagrodzenia Administratora, pobierana z tytułu pośredniczenia w nawiązaniu Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Wysokość prowizji określona jest w zakładce “Cennik”;
– Regulamin Sprzedaży – niniejszy Regulamin, zwany również “Regulamin”, będący uzupełnieniem Regulaminu Ogólnego i którego jest integralną częścią
– Regulamin Ogólny – Regulamin dostępny TUTAJ

§ 2 – Zakres obowiązywania

1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży na Platformie Sprzedażowej ANIMALOVER na każdym z urządzeń obsługujących Internet. Reguluje również prawa i obowiązki Użytkowników zarejestrowanych jako Sprzedawcy w Serwisie Animalover.
2. Oprócz niniejszego Regulaminu (który stanowi dodatek do Regulaminu Ogólnego) obowiązuje Regulamin Ogólny, Warunki korzystania z serwisu i Polityka Prywatności. Każdy Sprzedający ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi wspomnianymi dokumentami.
3. Zasady określone w niniejszym Regulaminie Sprzedaży stosuje się w pierwszej kolejności. Warunki nieokreślone w Regulaminie Sprzedaży, określa Regulamin Ogólny.

§ 3 – Uzyskanie statusu Sprzedawcy na ANIMALOVER

1. Warunkiem uzyskania statusu Sprzedawcy jest zaakceptowanie Regulaminu Ogólnego oraz Regulaminu Sprzedaży.
2. Nie ma możliwości sprzedaży w Serwisie Animalover anonimowo lub bez założenia konta.
3. Aby uzyskać status Sprzedawcy, należy zarejestrować się na stronie CHCĘ SPRZEDAWAĆ wypełniając wszystkie obowiązkowe pola. Wypełnienie pozostałych jest nieobowiązkowe, aczkolwiek wiąże się z przyspieszeniem procesu rejestracji.
4. Po rejestracji konto Sprzedawcy zostaje aktywowane przez Administratora – proces ten może potrwać do 24 godzin.
5. Gdy konto zostanie aktywowane, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
6. Aby móc sprzedawać Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane osobowe w panelu administratora. Nie uzupełnienie danych spowoduje zablokowanie możliwości dodawania produktów do Serwisu.
7. Obowiązkiem Sprzedającego jest dopełnienie wszelkich pozwoleń na sprzedaż swoich produktów w odpowiednich urzędach, w tym również w Urzędzie Skarbowym.
8. Z chwilą wypełnienia i przesłania Formularza Rejestracyjnego na stronie CHCĘ SPRZEDAWAĆ zawarta zostaje Umowa pomiędzy Animalover a Sprzedającym o utrzymanie konta Sprzedawcy w Serwisie na czas nieokreślony. Umowa o prowadzenie konta jest nieodpłatna. Koszty, które ponosi Sprzedawca są uwzględnione w § 6 – Opłaty.
9. Konto Sprzedawcy zostaje przydzielone do jednego adres e-mail i nie może być w żaden sposób przenoszone na osobę trzecią.

§ 4 – Prawo do odstąpienia Umowy / Usunięcie konta

1. Wszystkim Użytkownikom przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia. W Serwisie Animalover każdy Użytkownik może wypowiedzieć umowę o utrzymaniu konta w każdej chwili, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
2. W celu wypowiedzenia umowy dotyczącej utrzymania konta Sprzedawcy w Serwisie Animalover należy wysłać wiadomość na adres kontakt@animalover.pl z jasno wyrażonym żądaniem zaprzestania świadczenia usług przez Animalover. W żądaniu (na zasadzie oświadczenia) powinny znaleźć się dane Użytkownika, jego login i adres e-mail. Bezpowrotne usunięcie konta nastąpi w ciągu 48 godzin roboczych. Historia zamówień nie może zostać usunięta, z uwagi na to, że w przypadku ich wykasowania nie przysługiwałoby Klientowi prawo do zwrotu i reklamacji. Historia zamówień przechowywana będzie nadal również w systemie księgowym.
3. Nie ma możliwości usunięcia konta w przypadku, gdy nie zostały wysłane wszystkie zamówione u Sprzedawcy produkty. Konto będzie mogło zostać usunięte 14 dni po tym gdy ostatni Klient potwierdzi odbiór zamówionego towaru od tego Sprzedawcy i nie zdecyduje się na jego zwrot.
4. Wszelkie wierzytelności względem Kupujących muszą być zachowane (prawo do reklamacji).
5. Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia, że Sprzedawca narusza Regulamin Ogólny, Regulamin Sprzedaży lub Warunki korzystania z Serwisu, nie wywiązuje się ze swoich Obowiązków względem Kupującego (nie wysyła towaru, nie przyjmuje reklamacji, nie odpowiada na zapytania)

§ 5 – Umieszczanie ofert w Serwisie Animalover / Dodawanie produktów

1. Umieszczać swoje oferty / produkty może każdy zarejestrowany Sprzedawca, którego konto zostało uzupełnione o dane firmowe i kontaktowe.
2. Animalover nie ponosi odpowiedzialności za produkty zamieszczane w Serwisie przez jego Użytkowników.
3. Każdy Użytkownik musi we własnym zakresie dopilnować wszelkich formalności, związanych z legalnością jego sprzedaży w Internecie.
4. Każdy produkt musi posiadać cenę wyrażoną w polskich złotych brutto. Produkty bez podanych cen będą usuwane. Ceny nie powinny zawierać kosztów wysyłki.
5. Cena produktu musi być taka sama jak na stronie internetowej Sprzedawcy.
6. Każdy produkt musi posiadać polski opis, zdjęcie i informacje o terminie realizacji zamówienia. Produkty bez takich informacji będą usuwane.
7. Umieszczając produkt w Serwisie Animalover Sprzedawca składa wiążącą ofertę zmierzającą do zawarcia umowy, którą może przyjąć każdy Kupujący zgodnie z Regulaminem.

§ 6 – Opłaty

1. Za wystawianie przedmiotów w Serwisie, Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów. Może wystawiać je w dowolnym czasie i ilości.
2. Opłaty pobierane są od każdego sprzedanego za pośrednictwem Animalover przedmiotu. Każdy Sprzedawca zobowiązuje się te opłaty pokryć. Wysokość prowizji podana jest na stronie Cennik.
3. Z opłat za sprzedaż (prowizja) zwolnione są Organizacje działające na rzecz zwierząt. Wszystkie pozostałe usługi dodatkowe są pełnopłatne.
4. Opłata za sprzedaż pobierana jest natychmiast po zawarciu Umowy sprzedaży z Kupującym. Sprzedawca wyraża zgodę na pobranie tej prowizji przez Administratora.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, jednakże należność za przedmiot wpłacana jest na konto Animalover (pośrednika).
6. Animalover wypłaca należność za kupione przedmioty Sprzedawcy raz w miesiącu, najpóźniej do 7 dnia roboczego danego miesiąca, jednak najwcześniej 14 dni po otrzymaniu przedmiotów przez Kupującego. Sprzedawca otrzymuje też zwrot za poniesione koszty przesyłki przedmiotów.
7. Należność pomniejszona jest o opłatę za sprzedaż (prowizję) dla Animalover.
8. Sprzedawca wraz z należnością za swoje przedmioty, otrzymuje również należność za wybraną przez Kupującego przesyłkę.
9. Serwis Animalover świadczy dodatkowe usługi reklamowe na rzecz Sprzedających. Szczegóły wysyłane są drogą mailową na wyraźne żądanie Sprzedawcy.
10. Dodatkowe usługi są dobrowolne, a ich zakres i koszt podawany jest drogą mailową.
11. Animalover może dowolnie zmieniać opłaty związane z korzystaniem z Serwisu. Wszyscy Użytkownicy odpowiednio wcześniej zostaną poinformowani o tym drogą mailową, ale najpóźniej 7 dni przed datą wejścia w życie nowych cen.
12. Zabrania się przenoszenia opłat za sprzedaż na Kupującego.
13. W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego, Sprzedawcy przysługuje zwrot prowizji. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego. Zwrot prowizji będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zwrot towaru zostanie zgłoszony przed odesłaniem go do Sprzedawcy.
14. Na czas trwania Usługi, Sprzedawca udziela Administratorowi Animalover pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu od Kupujących wpłat za dokonane zamówienia, a także do dokonywania, w jego imieniu zwrotów na rzecz Kupującego kosztów produktów i kosztów dostawy.
15. Administrator, jako pełnomocnik nie jest drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu Sprzedawcy. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do udzielania pełnomocnictw dalszych.
16. W przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków (jeśli nie będzie realizował opłaconych zamówień) Administrator zastrzega sobie prawo do podwojenia prowizji na czas wyjaśnienia i uregulowania sprawy.

§ 7 – Wypłacanie należności i faktury

1. Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Sprzedawcą następuje poprzez wypłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy wartości zrealizowanych Zamówień po potrąceniu prowizji.
2. Wypłaty dokonywane są raz w miesiącu, najpóźniej 7 dnia roboczego danego miesiąca.
3. Wypłacie podlegają zamówienia opłacone i niezwrócone, najwcześniej 14 dni od momentu wysłania ich do Kupującego.
4. Wszelkie kwoty, które mają zostać zapłacone Sprzedawcy przez Administratora uważane są za zapłacone z chwilą złożenia przez Administratora odpowiedniego polecenia przelewu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty dla Sprzedawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną informację, że Sprzedawca dopuścił się rażącego złamania zasad niniejszego Regulaminu, w szczególności nie realizuje opłaconych zamówień.
6. Każde wypłata należności na rzecz Sprzedawcy wiąże się z wystawieniem faktury VAT przez Animalover. Faktura uwzględnia wartość prowizji.
7. Dane do faktury powinny być podane w panelu administratora.
8. Faktura zostaje przesłana na adres e-mail w postaci pliku PDF.
9. Na wyraźną prośbę Sprzedawcy Animalover może wysłać wersję papierową faktury na podany adres pocztowy. Wiąże się to z opłatą w wysokości kosztu wysłania krajowego listu poleconego wg stawek Poczty Polskiej.
10. Nie ma możliwości wystawienia paragonu ani rachunku przez Administratora.

§ 8 – Obowiązki Sprzedawcy

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest pilnowanie by jego dane kontaktowe były zawsze aktualne.
2. Wystawianie przedmiotów przez Sprzedawcę nie może wiązać się z łamaniem prawa, poszanowania praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.
3. Sprzedawca ma obowiązek przestrzegać terminu realizacji zamówienia podanego przez siebie w opisie przedmiotu. O wszelkich przesunięciach czasowych powinien informować na bieżąco Kupującego oraz Administratora, korzystając z danych otrzymanych w wiadomości e-mail od Animalover.
4. Zasady sprzedaży towarów na Animalover muszą być zgodne z zasadami opisanymi w Regulaminie Sprzedaży, Regulaminie Ogólnym i Zasadach korzystania z Serwisu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Kupującym odpowiednich dokumentów księgowych dokumentujących Umowę Sprzedaży oraz wszelkich innych wymaganych prawem dokumentów.
6. Każdy Sprzedawca ma obowiązek przyjąć od Kupującego zwrot towaru w ciągu 14 dni bez podawania przez niego przyczyny. Wtedy też muszą zostać zwrócone koszty poniesione przez Kupującego.
7. W przypadku stwierdzenia wad zakupionego produktu, Sprzedawca ma obowiązek przyjąć towar w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
8. W przypadku sprzedaży przedmiotów Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Administratorowi Animalover (§ 6).
9. Sprzedawca zobowiązuje się, że nie będzie nakłaniał Kupujących za pośrednictwem Serwisu Animalover do dokonywania zakupów bezpośrednio u niego, pomijając Serwis Animalover.
10. Sprzedawca zobowiązuje się, że w Serwisie Animalover nie będzie sprzedawał produktów drożej niż na swojej stronie internetowej.
11. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania wszelkich danych osobowych, które zostały mu przekazane, w sposób zgodny z przepisami prawa, z zastosowaniem co najmniej takich samych środków bezpieczeństwa, jakie zostały przyjęte przez Administratora w polityce prywatności.
12. Sprzedawca zobowiązuje się, iż w sytuacji wystąpienia przeciwko Administratorowi podmiotu trzeciego z roszczeniami dotyczącymi zamieszczonych przez Sprzedawcę produktów oraz pozostałych materiałów, Sprzedawca ten wstąpi w miejsce Administratora do sprawy oraz przejmie wszelkie koszty związane ze sprawą, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego i ustalone w drodze ugody lub zasądzone kwoty odszkodowań czy kar. W przypadku gdy Administrator spełni takie roszczenia, Sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Administratora kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.

§ 9 – Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do promowania Sprzedawcy i jego ofert w Serwisie Animalover, Mediach Społecznościowych i innych mediach internetowych.
2. Administrator zobowiązuje się do terminowego przekazywania Sprzedawcy kwot wynikających z § 7 pkt. 1
3. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych ze szczególną starannością.
4. Administrator zobowiązuje się informować Sprzedawcę o złożonej reklamacji i o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Kupującego, z którym Sprzedawca zawarł Umowę Sprzedaży – w terminie 48 godzin od wystąpienia któregokolwiek z w/w zdarzeń.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na rzecz Sprzedawcy, będące wynikiem jego niestosowania się do postanowień Regulaminu Ogólnego lub Regulaminu Sprzedaży.

§ 10 – Prawo autorskie / licencje

1. Zamieszczając w Serwisie Animalover produkty oraz pozostałe materiały (zdjęcia, teksty, grafiki, logotypy) Sprzedawca udziela Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie w części lub w całości danymi – produktami oraz pozostałymi materiałami, w szczególności wchodzącymi w ich zakres utworami i znakami towarowymi należącymi do Sprzedawcy, w zakresie niezbędnym dla świadczenia, rozpowszechniania i promocji Serwisu, w tym opracowywanie na jej podstawie utworów zależnych, na polach eksploatacji niezbędnych do tych działań (wydruki, opracowania cyfrowe, dźwiękowe i wizualne).
2. W celu promocji utwory mogą być utrwalane w dowolny sposób, a ich egzemplarze dowolnie powielane przez Administratora. Egzemplarze, na których utwór utrwalono mogą być dowolnie wykorzystane przez Administratora – mogą być użyczane, publicznie udostępniane i wyświetlane w miejscu i czasie ustalonym przez Administratora.
3. Licencja jest przyznawana dożywotnio, nieodpłatnie i bez możliwości wygaśnięcia, nawet w momencie usunięcia produktów lub wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
4. Wszelkie zdjęcia, teksty, grafiki, logo (logotypy) zamieszczone w Serwisie Animalover są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
5. Zabrania się kopiowania materiałów o których mowa w § 10 pkt. 4 oraz przedrukowywania tekstów zamieszczonych na stronie www.animalover.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
6. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko osobie lub podmiotowi dopuszczającym się tego procederu.

§ 11 – Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora

1. Każdy Sprzedawca, jako Użytkownik Serwisu Animalover ma prawo złożyć reklamację na podstawie §13 Regulaminu Ogólnego
2. Sprzedawca ma prawo zgłosić reklamacje w przypadku, gdy stwierdzi uchybienia po stronie Administratora w odniesieniu do §9 niniejszego Regulaminu.
3. Reklamacje należy składać poprzez formularz kontaktowy na stronie https://animalover.pl/kontakt-pomoc-sprzedawca/ lub mailowo na adres kontakt@animalover.pl
4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie Użytkownika.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 12 – Sankcje

1. Administrator Animalover ma prawo edytować lub usuwać oferty sprzedaży, które są niezgodne z Regulaminem.
2. W przypadku poważnych nadużyć lub nadużyć wbrew ostrzeżeniom, Administrator Animalover ma prawo zablokować sklep i usunąć Użytkownika ze swojej bazy.
3. Poważne nadużycia mogą być podstawą wszczęcia postępowania sądowego.
4. W przypadku nie realizowania przez Sprzedawcę opłaconych zamówień Administrator zastrzega sobie prawo do podwojenia prowizji na czas wyjaśnienia i uregulowania sprawy.

§ 13 – Zmiany w regulaminie

1. Administrator Animalover ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie i do objęcia Serwisu nowymi lub rozszerzonymi warunkami umownymi. Zmienione warunki zostaną przekazane Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej z zachowaniem stosownego terminu na zapoznanie się przez rozpoczęciem ich obowiązywania. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzane zmiany, przysługiwać mu będzie prawo do wypowiedzenia Umowy.

§ 14 – Postanowienia końcowe

1. Językiem umowy jest język polski.
2. Regulamin sporządzono dnia 23 stycznia 2018 roku.